KidsOut World Stories

Y Crwban A’r Ysgyfarnog KidsOut    
Previous page
Next page

Y Crwban A’r Ysgyfarnog

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

Y Crwban A’r Ysgyfarnog

 

 

Tortoise and Hare Racing

 

 

 

 

 

 

*

Amser maith yn ôl, mewn cae cyfagos, roedd yna ysgyfarnog egnïol a hapus a chrwban cysglyd yn byw. 

Enw’r ysgyfarnog hapus oedd Iestyn ac enw’r crwban cysglyd oedd Carwyn. Roedd Carwyn y crwban yn mwynhau eistedd a chnoi ei fwyd yn araf, tra'r oedd Iestyn yr ysgyfarnog yn llyncu ei fwyd mewn chwinciad ac yn rhedeg rownd a rownd nes i Carwyn fynd yn benysgafn.

Un diwrnod, dechreuon nhw ddadlau...

“Fi yw'r anifail cyflymaf yn y byd”, dwedodd Iestyn. “Dwi’n gyflymach na llewpard llachar, cangarŵ cyflym a chwningen chwim,” broliodd.

“A, bydd ddistaw,” ochneidiodd Carwyn. “Rwyt ti mor ymffrostgar! Os nad wyt ti’n ofalus deu di i ddiwedd erchyll...”

“Ble mae Diwedd Erchyll ‘te,” gofynnodd Iestyn. “Ydy e’n bell o ‘ma?”

Roliodd Carwyn ei lygaid a pharhaodd i grensian ambell ddeilen letys flasus.

“Wnewch chi’ch dau pallu dadlau?!” dywedodd aderyn du wrth hedfan heibio. 

“Na wnawn, mae hyn o ddifri” atebodd Iestyn yr ysgyfarnog. “Wnai brofi i bawb taw fi yw anifail cyflyma’r byd i gyd!”

“Iawn,” dywedodd Carwyn y crwban “Wai rasio ti ‘te!”

Roedd Iestyn yr Ysgyfarnog yn chwerthin nerth ei ben.

“Gei di weld,” rhybuddiodd Carwyn. “Wnai sicrhau bod Deiniol y dylluan ddoeth yn trefnu’r ras i ni...”

Trefnodd Deiniol y dylluan ddoeth i’r ras gael ei gynnal y diwrnod canlynol. Rhoddodd yr holl anifeiliaid a oedd yn y cae eu dillad gorau ymlaen, tacluson nhw eu blew, chwifion nhw faneru a pharatoesant i floeddio am y crwban a’r ysgyfarnog. 

“Ar eich marciau... Barod... Ewch!” Gwaeddodd Deiniol... Adechreuodd y ras!

Yn araf, araf bach, cychwynnodd Carwyn ac yn chwim fel mellten carlamodd Iestyn i ffwrdd a cyn pen dim roedd e allan o olwg dros y gorwel.Mewn gwirionedd roedd e mor bell yn y blaen, roedd Carwyn y Crwban unman i’w weld pan edrychodd Iestyn yn ôl.

“Jiw,” meddyliodd Iestyn. “Dwi mwy neu lai di ennill ymbarod! Man a man i mi gael cwsg bach dan y goeden 'ma, mae’r diwrnod mor braf". Roedd Iestyn yr Ysgyfarnog yn cysgu’n fuan.

Yn y cyfamser, roedd Carwyn y Crwban yn cropian ymlaen yn ling-di-long, yn mwynhau’r haul ar ei gragen ac yn cymryd ambell gnoad o laswellt bob hyn a hyn .   Ymlaen ac ymlaen ac ymlaen yr aeth. Fe wnaeth e gropian heibio’r goeden dderw, heibio’r bont, heibio’r beidi fuchod, fe wnaeth e gropian heibio Iestyn yr Ysgyfarnog a oedd dal i chwyrnu o dan y goeden, hyd yn oed. Fe wnaeth e gropian tan iddo gyrraedd y llinell derfyn lle'r oedd Deiniol y dylluan ddoeth a'r holl anifeiliaid eraill  yn aros yn y cae. 

Heidiodd yr holl anifeiliaid  o gwmpas Carwyn gan waeddi a bloeddio:

“Da iawn! “Da iawn ti! Ti yw’r enillydd!”

Deffrodd Iestyn fel fflach wrth glywed yr holl stŵr. 

“Duwch annwyl! Beth sy’n mynd ymlaen? Beth yw’r holl ffws a ffwdan? Dim ots. Well i mi orffen y ras wedyn bydda i’n gallu dychwelyd adre i gael fy nhe,” meddyliodd.

Carlamodd Iestyn yr ysgyfarnog lawr y bryn i gyfeiriad y llinell derfyn. Ond pan gyrhaeddodd, gafodd fraw erchyll: gwelodd Carwyn y crwban gyda medal aur yr enillydd o gwmpas ei wddf.  

“Pa gelwydd yw hwn?! Rhaid bod e wedi twyllo,” ebychodd Iestyn yr ysgyfarnog. “Mae pawb yn gwybod taw fi yw'r cyflymaf!"

“Nid twyllo wnaeth Carwyn y crwban," dywedodd Deiniol y dylluan ddoeth. “Enillodd yn blwmp ac yn blaen.” Trwy gysondeb a dyfalbarhad, trwy beidio â rhoi’r ffidl yn y to, pasiodd Carwyn y llinell yn gyntaf. “Mae’n ddrwg gen i Iestyn hen  foi, ond ti sy di colli’r ras yma. Gad i hwnna fod yn wers i ti – dyfal donc a dyr y garreg!”

Roedd Iestyn yr ysgyfarnog yn edrych yn drist iawn ac yn bwdlyd. Teimlodd Carwyn y crwban drueni drosto a cheisiodd ei lonni... 

“Paid â digalonni Iestyn, dim ond ras oedd hi,” dwedodd Carwyn.  “Dwi’n sicr nei di ennill y tro nesa. A hoffwn i’n well ein bod ni’n ffrindiau nag ennill pob ras dan haul.”

Ac o hynny ymlaen nhw oedd y ffrindiau gorau yn y byd a broliodd Iestyn yr ysgyfarnog byth wedi hynny.

Enjoyed this story?
Find out more here