KidsOut World Stories

IBhubesi NeBhungane Anonymous    
Previous page
Next page

IBhubesi NeBhungane

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

IBhubesi NeBhungane

 Indaba Yase-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

IBhubesi laliqhosha kakhulu futhi lingenalusizo. Lalizibiza ngokuthi liyiNkosi yazo zonke izilwane futhi lalithanda ukugqishazela ehlanzeni, libhonga futhi ligwavuma noma nini lapho libona iNdlulamithi noma iMpisi noma iNdlovu noma iNsephe noma iNkawu – ukuze lizibonise ukuthi yilo eliyisilwane esibaluleke ukuzedlula zonke ehlathini.

"NgiyiNkosi yenu!" libhonga. Futhi zonke ezinye izilwane zalikhothamela.

Ngolunye usuku, iBhubesi labuka emanzini echibi futhi lazibona lona. Ave ngiyisidalwa esihle nesihloniphekile, licabanga. IBhubesi laziqhenya phambi kwechibi elicwebile amahora amaningi, lizincoma. Kodwa lalifuna ukwenza okwengeziwe ukuze libonise ezinye izilwane ukuthi laliyiNkosi yazo.

IBhubesi lagqoka izingubo zalo zikanokusho, umqhele walo onobucwebe, kanye nazo zonke izindondo zalo zegolide nesiliva. Izingubo zalo zazisinda kakhulu, kodwa zalenza labonakala linamandla futhi lilihle kakhulu.

"NgiyiNkosi yenu!" libhonga ngenjabulo. "NgiyiNkosi yenu!"

IBhubesi lathumela umyalezo kuzo zonke izikhonzi zalo eziyizilwane – kwiNdlulamithi neMpisi neNdlovu neNsephe neNkawu. Lathumela imiyalezo kuzo zonke izilwane ezihlala ehlanzeni noma ehlathini, lizimemela embizweni ngaphambi kwesigodlo salo, lapho zazingalibona kahle khona ligqoke liconsa.

Ngakho-ke iNdlulamithi neMpisi neNdlovu neNsephe neNkawu zeza zizobona iBhubesi. Kweza nezinye izilwane eziningi kusukela kwiDube lembethe ijazi lalo elinokumnyama nokumhlophe kuye kwiBhungane elincane, elalilincane kangangokuthi kwadingeka lihambe eceleni komgwaqo ukuze izilwane ezinkulu zingalinyatheli ngephutha.

"Ngimncane. Ngimncane. Abantu babuka phansi kodwa bangangiboni,” kucula iBhungane njengoba lishesha otshanini obude eceleni komgwaqo. "Ngimncane. Ngimncane. Kodwa ngaphakathi, ngimude njengomuthi!"

Lapho izilwane sezihlangene, kwakhala icilongo kakhulu lishaywa yiNdlovu, kwase kufika iBhubesi lihlobe liphelele futhi zonke izilwane zakhothama phambi kwalo.

"NgiyiNkosi yenu!" libhonga. "NgiyiNkosi yenu!"

IBhubesi labona iBhungane elincane, limi lodwa eceleni komgwaqo. IBhungane lalilokhu liziculela libukela iBhubesi. “Ngimncane. Ngimncane. Abantu babuka phansi kodwa bangangiboni,” kucula iBhungane njengoba iBhubesi lihamba ngokuziqhenya phambi kwezikhonzi zalo. "Ngimncane. Ngimncane. Kodwa ngaphakathi, ngimude njengomuthi!"

IBhubesi lathi kwiBhungane: "Wena, Bhungane, khothama phambi kwami!"

IBhungane lathi: "Wena Wasebukhosini, Ngiyazi ukuthi ngimncane, kodwa uma ungibukisisa, uzobona ukuthi mina ngiyakhothama!"

IBhubesi lagoba, lizama ukubuka iBhungane elincane. Izingubo zalo ezinhle, umqhele walo onobucwebe nezindondo zalo eziningi zalenza lasindelwa kwesingenhla kangangokuthi iBhubesi ladiyazela njengoba lilunguza iBhungane elincane. IBhubesi lehluleka ukuma lase liyawa! Umqhele walo wasebukhosini wandizela lé, iBhubesi lagingqikela emgodini ogcwele amanzi anodaka.

Zonke izilwane zahleka kakhulu lapho zibona iBhubesi eligcwele udaka liwele emgodini. IBhubesi elixathukayo nalo lahamba ngokushesha. Lalivele lingenawo amandla amakhulu.

Enjoyed this story?
Find out more here