KidsOut World Stories

Ibhubesi Nojakalasi Indaba YeSi Anonymous    
Previous page
Next page

Ibhubesi Nojakalasi Indaba YeSi

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

Ibhubesi Nojakalasi Indaba YeSi

 

 

 

 

 

 

 

Ngolunye usuku kudala, uJakalasi wayegijima endleleni encane, enamadwala entabeni. Wayehogela emhlabathini ezama ukuthola into emnandi azoyidla ngenkathi ebona umnyakazo ngaphambi kwakhe endleleni.

UJakalasi wama wanganyakaza. IBhubesi elinamandla laliza kuye. Eqaphela ukuthi yayingekho indlela yokubaleka, uJakalasi wesaba kakhulu. Buningi ubuqili ayebenze kule nkosi yezilwane esikhathini esidlule, futhi wayeqiniseka ukuthi iBhubesi lalizobamba leli thuba liziphindiselele. Ngokushesha uJakalasi wacabanga icebo.

"Siza! Siza!" kukhala uJakalasi. Wathothobala phansi endleleni yewa, ebheke phezulu emadwaleni.

Ibhubesi lama limangele.

"Siza!" kuhewula uJakalasi, "Asingabe sisachitha sikhathi! Uyawabona lawo madwala amakhulu angaphezu kwethu? Asezowa futhi sobabili sizophihlizeka sife! Oh, Bhubesi elinamandla, ngicela wenze okuthile! Sisindise!" Futhi uJakalasi wathothobala izidladla zakhe zisekhanda lakhe.

IBhubesi labheka phezulu, limangele kakhulu. Lingakacabangi ngisho nakucabanga, uJakalasi wakhuthaza iBhubesi ukuba lifake ihlombe lalo elinamandla ngaphansi kwedwala liliqukule.

"Oh, ngiyabonga, Nkosi enkulu!" kuklewula uJakalasi. "Ngizoshesha ngiyolanda loluya godo ngisekele ngalo idwala, futhi sobabili sizosinda!” ngemva kwalokho wabaleka wanyamalala.

Ngakho iBhubesi lasala lodwa lizabalaza ngaphansi kwesisindo sedwala elangeni elishisayo. Asisoze sazi ukuthi lahlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba liqaphele ukuthi lobu kwakungobunye ubuqili, kodwa uJakalasi ohlakaniphile wayesephinde waphunyuka eBhubesini elinamandla!

Enjoyed this story?
Find out more here