KidsOut World Stories

د میږیانو او الفيل    
Previous page
Next page

د میږیانو او الفيل

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

د میږیانو او الفيل

 

  

*

 

میږی او فیل ډیر ښه ملګري و او کله چې به ورته موقع وه نو یو ځای به یې لوبې کولې. مشکل دا و چې د فیل پلار يو ډیر سخت پلار و او هغه نه غوښتل چې زوی یې هغه مهال لوبې کوي چې د ښوونځۍ کار ورته پاتې وي، یا ورته مور د کور په کارونو کې اړتیا لري. او هغه نه خوښول چې زوی یې د خپل ملګري میږي سره لوبې کوي، او غوښتل یې چې هغه بايد د نورو فیلونو سره په ویاړ لوبې کوي.

وچنی فیل د خپل پلار څخه ډیر ډاریدو او کله چې به هغه غوسه و نو دا به یې نه خوښوله. خو دغه میږی ډیر زړور و او د هغه د بوډا غوسه ناک پلار څخه نه ډاریدو.

یوه ورځ، دوانړو ملګرو د مهابیز لوبه کوله چې وایې وریدو چې پلار یې راروان دی. مځکه په زور سره ولړځیده او ونې له یې خوا بلې خوا ته ځنګیدلې.

’ اوه نه، دا خو مې پلار دی! ‘ وړوکي فیل چیغې کړې، د هغه په مخ ویره څرګنده وه. ’ څه وکړم؟‘

وړوکي میږي خپله سینه راوویسته او پوره قد لوړ ودرید. ’ انديښنه مه کوه زما ملګریه، زما شا ته پټ شه او ستا پلار به تا و نه مومي! ‘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoyed this story?
Find out more here