KidsOut World Stories

مار و رنگین کمان    
Previous page
Next page

مار و رنگین کمان

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

مار و رنگین کمان

قصۀ بومی از استرالیا

 

 

  

 

*

در روزگاران قدیم در دریم تایم، گروهی از بومی ها رفته بودند شکار.  بعد از ساعات متمادی، خسته شدند و تصمیم گرفتند استراحت کنند و درحالیکه نشسته بودند، قصه میگفتند و دستهایشان را کنار آتش گرم میکردند، یکی از آنها به بالا نگاه کرد.

انجا به سوی افق قوس رنگارنگی دیده میشد – یک رنگین کمان.  اما بومی ها فکر میکردند یک مار بود که از یک چاله آب به دیگری میرفت و آنها میترسیدند چون نمیخواستند مار رنگی در چالۀ آبی که نزدیک خیمۀ آنها بود برود.  اما شکر میکردند که این مار خیلی به سمت چالۀ آب آنها حرکت نمی کند. 

مرد جوانی میخواست بیشتر راجع به مار رنگین کمان بداند، و وقتی به منزل بازگشت، از پیران قبیله اش سؤال کرد، چرا شکارچی ها از مار رنگین کمان ترسیده بودند.

پیرها به او گفتند که مار رنگین کمان یکی از مخلوقات دریم تایم بود که زمین را شکل داده بود.

در ابتدا زمین صاف بود. همانطور که مار رنگین کمان راه خود را در سرزمین ها ادامه میداد، حرکت بدنش کوهها و دره ها را در جای رودخانه ها تشکیل میداد.  او بزرگترین موجود دریم تایم بود و قدرتش حتی سایر موجودات دریم تایم را به وحشت میانداخت.

سرانجام، وقتی مار رنگین کمان از شکل دادن به زمین خسته شد، داخل چاه آبی خزید و انجا در آب خنک لم داد تا استراحت کند و رنگهای براق بدنش آرامتر شدند.

هر بار که حیوانات از چاهِ آب دیدن میکردند، مراقب بودند آب را اذیت نکنند، زیرا با وجودیکه آنها نمیتوانستند مار را ببینند، ولی میدانستند که آنجاست.

او فقط وقتی از چاه آبش بیرون میامد که باد و باران چاه آبش را خراب و خورشید بدن رنگارنگش را لمس میکرد. سپس از چاه آب بلند میشد و به نوک درختان سفر میکرد، از ابرها میگذشت و در امتداد دشت ها به چاه آب دیگری میرفت.

مردم میترسیدند که مبادا بار دیگر مار خشمگین گردد و زمین را بر هم ریزد، به این خاطر وقتی او به سوی منزل جدیدش حرکت میکرد، خیلی بیصدا و بیحرکت بودند.  وقتی به انجا میرسید زیر آب پنهان میشد و دیگر کسی او را نمیدید.

به این خاطر مردم بومی احتیاط میکنند که وقتی میبینند از این طرف آسمان به سمت دیگر میرود، مزاحم مار رنگین کمان نشوند.

Enjoyed this story?
Find out more here