KidsOut World Stories

Carw a Jagwar David Heathfield    
Previous page
Next page

Carw a Jagwar

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

Carw a Jagwar

Stori o Frasil

 

 

 

 

 

 *

Crwydrai Carw i'r goedwig ar hyd glan yr afon fawr: 'Wel, dyna fywyd rhyfedd sydd gen i. Does gen i ddim cartref, ond gallwn i adeiladu cartref i mi fy hun, ac mae fan yma'n gystal lle ag unman.' 

Ac ymlaen â Carw.

Daeth Jagwar heibio gan droedio'n dawel i mewn i'r goedwig. Daeth yntau i'r un lle: 'Wel, dyna fywyd rhyfedd sydd gen i. Does gen i ddim cartref, ond gallwn i adeiladu cartref i mi fy hun, ac mae fan yma'n gystal lle ag unman.'

Ac ymlaen â Jagwar.

Daeth Carw yn ei ôl a chyda'i gyrn mawr, cliriodd y llwyni, cliriodd rai o'r coed a llwyddodd i wneud y ddaear yn wastad fel y gallai adeiladu ei dŷ, yna aeth yn ei ôl i mewn i'r goedwig.

Ymhen ychydig daeth Jagwar i'r un lle: 'Yma roeddwn i am adeiladu fy nhŷ, ond mae'r ddaear yn wastad yn barod. Mae'n rhaid bod y duw Tupan wedi bendithio'r fan hyn.'  Wrth ei fodd, defnyddiodd Jagwar ei ddannedd miniog i wneud y llawr yn llyfn ac esmwyth. Yna aeth yn ei ôl i mewn i'r goedwig.

Daeth Carw yn ei ôl: 'Wel! Mae llawr wedi ei osod yn barod, ac mae'n llyfn a chaled. Mae'n rhaid bod y duw Tupan am fy helpu.' Wrth ei fodd, a chyda nerth newydd, aeth Carw ati i adeiladu waliau i'r tŷ. Wedi gorffen adeiladu'r waliau, aeth yn ei ôl i mewn i'r goedwig.

Yna daeth Jagwar yn ei ôl: 'Mae'r duw Tupan wedi adeiladu muriau i'r tŷ! Felly mi wna i godi'r to!' Wedi iddo godi'r to, aeth Jagwar yn ei ôl i mewn i'r goedwig. Gwelodd Carw fod y to yn ei le: 'Mae Tupan wrth ei fodd ac wedi bendithio'r tŷ!' meddai.

Tu mewn i'r tŷ, gwnaeth Carw ddwy ystafell, un iddo'i hun ac un i Tupan. Yna aeth i mewn i un o'r ystafelloedd, a gorweddodd a chysgu wrth iddi nosi. 

Daeth Jagwar yn ei ôl, a gweld bod dwy ystafell yn y tŷ: 'Mae Tupan wedi gwneud ystafell iddo'i hun, ac mae am rannu efo fi.'

Felly aeth i'r ystafell arall a chysgodd yn sownd.

Cysgodd Carw a Jagwar trwy'r nos yn yr un tŷ. Pan ddaeth y bore, deffrodd y ddau.

Gwelodd Carw, Jagwar. Edrychodd Jagwar ar Carw: 'Wnest ti helpu i godi fy nhŷ i?'

'Do wir. Wnest ti helpu i godi fy nhŷ i?'

'Do wir.'

Ac felly rhannodd Jagwar a Carw'r tŷ yn hapus ...am sbel.

Roedd Jagwar yn llwglyd: 'Cyneua'r tân a rho ddŵr i ferwi. Dw i'n mynd i hela,' meddai. I ffwrdd â Jagwar, ac aeth Carw ati i baratoi'r dŵr yn y sosban.

Daliodd Jagwar garw yn y goedwig a'i ladd. Cariodd y carw yn ôl i'r tŷ. Rhoddodd y carw yn y sosban ar y tân. Pan welodd Carw beth roedd Jagwar yn ei goginio, roedd yn drist iawn. 

Dechreuodd Jagwar fwyta, ond doedd Carw ddim am fwyta. Roedd wedi dychryn, ac aeth i'w ystafell a cheisiodd gysgu.

Aeth Jagwar i'w ystafell.

Trwy'r nos, arhosodd Carw yn effro. Roedd arno ormod o ofn cau ei lygaid, rhag ofn i'r Jagwar ddod i mewn a'i lowcio.

*

Yn y bore, meddai Carw wrth Jagwar: 'Cyneua'r tân a rho ddŵr i ferwi. Dw i'n mynd i hela.'

Aeth Carw i mewn i'r goedwig. Yno gwelodd jagwar yn rhoi min ar ei ewinedd ar foncyff coeden. Aeth Carw yn ei flaen nes iddo ddod o hyd i Tamandua, y bwytäwr morgrug.

'Weli di'r jagwar acw? Mae'n dweud pethau cas amdanat ti,' meddai Carw.

Roedd Tamandua yn flin iawn. Aeth ati i ymosod ar y jagwar gyda'i ewinedd cryfion. Wedi iddo ladd y jagwar, aeth Tamandua yn ei flaen trwy'r goedwig. Cariodd Carw'r jagwar marw yn ôl i'r tŷ.

Pan welodd Jagwar beth roedd  Carw yn ei goginio, roedd wedi dychryn. Ni allai edrych ar Carw'n bwyta, felly aeth i'w ystafell. Ond wrth gwrs, fel y gwyddoch chi, dydy ceirw ddim yn bwyta cig.

Aeth Carw i'w ystafell hefyd, ond ni allai gysgu. Roedd gan Carw ofn i Jagwar ddod yn y nos a'i lowcio.

Allai Jagwar ddim cysgu chwaith. Roedd arno ofn i Carw ddod yn y nos a'i lowcio.

Yn y diwedd, dechreuodd Jagwar bendwmpian, a chysgodd.

Yn y diwedd, dechreuodd Carw bendwmpian, a chysgodd. Ond fel roedd yn disgyn i gysgu, tarodd ei gyrn mawr yn erbyn y wal, gan wneud sŵn uchel. Deffrodd Jagwar, roedd arno ofn bod Carw yn dod i ymosod arno. Rhoddodd sgrech uchel. Roedd Carw'n siŵr fod Jagwar am ddod i'w ladd.

Rhuthrodd Carw o'r tŷ! Llamodd Jagwar o'r tŷ! Rhedodd y ddau i gyfeiriadau gwahanol.

Dydy Jagwar a Carw ddim wedi cyd-fyw ers hynny.

Enjoyed this story?
Find out more here